ជំរាបសួរ ,

អរគុណសម្រាប់ការសន្ទនានៅថ្ងៃនេះ! ខ្ញុំបានបញ្ចូលទិន្នន័យអត្ថប្រយោជន៍របស់លោកអ្នក ដែលលោកអ្នកនឹងទទួលបានសម្រាប់ជាពត៌មានបន្ថែមដែលលោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបាន។ លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំបានគ្រប់ពេលសម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម។

អាចសល់លុយក្នុងមួយឆ្នាំ:
សល់ពីការទិញហ្គាសកំប៉ុង ឬធុង:
លោកអ្នកបានប្រាប់យើងថាលោកអ្នកប្រើហ្គាសចំនួន កំប៉ុងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ផលិតហ្គាសដោយខ្លួនឯង លោកអ្នកនឹងនៅសល់លុយ ក្នុងមួយឆ្នាំ។
សល់ពីការឈប់ទិញជីគីមី:
លោកអ្នកបានប្រាប់ថា លោកអ្នកប្រើជីគីមី បាវក្នុងមួយឆ្នាំ. បង្កើតជីសិរីរាង្គធម្មជាតិខ្លួន លោកអ្នកនឹងសល់លុយ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំ លោកអ្នកអាចនៅសល់: 0. តើលោកអ្នកនឹងយកលុយទាំងនេះទៅធ្វើអ្វីដែរ?
ទទួលបានចង្ក្រានបាយទាន់សម័យ:

គ្មានផ្សែងខ្មៅ ដែលបានសំលាប់មនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ទទួលបានហ្គាសធម្មជាតិ ស្អាត សុវត្តិភាព សន្សំសំចៃ និងអត់អស់លុយ!

យើងជឿរជាក់ថាលោកអ្នកអាចទទួលយកបាន, .

ទទួលបានឡជីវឧស្ម័ន គឺងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា:

  1. យើងនឹងដំឡើងឡជីវឧស្ម័នជូនលោកអ្នក បន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់កក់ $15
  2. លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ និងសល់លុយពីការទិញហ្គាស និងជីគីមី
  3. លោកអ្នកអាចយកលុយ ដែលសល់ពីការឈប់ចំណាយទៅលើហ្គាស និងជីគីមី មកបង់ជាមួយនឹងថ្លៃឡជីវឧស្ម័ន
  • ជាមួយជម្រើសជាច្រើន ដែលលោកអ្នកអាចទទួលយកបាន
  • ងាយស្រួលក្នុងការបង់ប្រាក់ជាមួយភ្នាក់ងាវេលុយ វីង
  • មិនត្រូវការកម្ចីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ទាក់ទងមកកាន់យើងឥលូវនេះ ដើម្បីទទួលបានពត៌មានបន្ថែម, .

យង់ យឿង

អ្នកប្រឹក្សារជំនាញរបស់ឡជីវឧស្ម័ន និងកសិកម្មវៃឆ្លាត

+855 12 354 741
+855 97 654 7760