ទទួលបានការធ្វើតេស្តគុណភាពដីដោយឥតគិតថ្លៃ!!!

លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់យើង ដើម្បីកក់ការធ្វើតេស្តគុណភាពដីតាមរយៈជជែកជាមួយយើង៖

ទំនាក់ទំនងយើង:
+855 97 654 7760

ពត៌មានទាក់ទងនឹងគុណភាពដី:

កម្រិតប៉េហាស់ គឺជាការវាស់កម្រិតអាស៊ីតនៅក្នុងដី ដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់តួលេខចាប់ពី 0 រហូតដល់ 14។ ដី ដែលលើសជាតិអាស៊ីត គឺមានកម្រិតប៉េហាស់ក្រោម 7.0 ហើយដី ដែលលើសជាតិបាស គីមានកម្រិតខ្ពស់ជាង 7.0។ រាល់ដំណាំនីមួយៗ គឺត្រូវការប្រភេទដីផ្សេងៗគ្មាន ហើយដីផ្ដល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹម និងជាតិរ៉ែជាច្រើនដូចដែលដំណាំត្រូវការ ដូច្នេះការដឹងអំពីកម្រិតប៉េហាស់ គឺសំខាន់ណាស់។ បើសិនជាកម្រិតប៉េហាស់ខុសពីតម្រូវការរបស់ប្រភេទដំណាំ មានន័យថាដំណាំរបស់លោកអ្នកអាចនឹងខ្វះជីវជាតិហើយពិបាកលូតលាស់។

ការធ្វើតេស្ដកម្រិតហ៉េហាស់ដី លោកអ្នកត្រូវការឧបករណ៍សម្រាប់ការធ្វើតេស្ត។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសដី ដែលចង់ធ្វើតេស្ត រួចជីកយកដីនៅជម្រៅ 10 ទៅ 15 សង់ទីម៉េត្រ ដើម្បីឲ្យទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែច្បាស់លាស់។
ក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការចុះទៅផ្ទះរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ និងធ្វើការតេស្តកម្រិតប៉េហាស់ជូន។ យើងមានឧបករណ៍សម្រាប់ការធ្វើតេសត្តគ្រប់គ្រាន់ ហើយយើងនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីការប្រើប្រាស់វាឲ្យបានល្អ។

គុណភាពដីរបស់លោកអ្នកត្រូវបានកំណត់ដោយកត្តាមួយចំនួនតូច។ មួយសំខាន់គឺការប្រើប្រាស់និងប្រភេទជី។​​ ឧទាហរណ៍ជីគីមីអាចធ្វើអោយគុណភាពដីរបស់អ្នកថយចុះ ប៉ុន្តែជីសរីរាង្គអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងម្តងទៀត។​

ការធ្វើតេស្ត គឺត្រូវកាពេលត្រឹមតែ 2-3នាទីប៉ុណ្ណោះ។

ត្រូវការពត៌មានបន្ថែម? ទាក់ទងមកកាន់យើងឥលូវនេះ:

ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង:
+855 97 654 7760